Telefoonnummer: 070-3615146

Bevoegdheden behandelaars

Opleiding, taken en bevoegdheden medewerkers Parodontologische Kliniek Den Haag 

Parodontoloog NVvP

Parodontoloog NVvP, erkend door de Nederlands Vereniging voor Parodontologie:
De parodontoloog NVvP wordt tegenwoordig opgeleid als een gespecialiseerde tandarts op grond van een 3 jarige wetenschappelijke Masters opleiding aan een EFP erkende opleiding en daaropvolgend minimaal één jaar praktijkervaring onder begeleiding van een gevestigde parodontoloog NVvP, de mentor. Hiermee wordt na aanvraag en goedkeuring door het Consilium Parodontologicum van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie de voorlopige erkenning parodontoloog NVvP behaald . De definitieve erkenning wordt verkregen na visitatie na nog eens 2 jaar praktijkervaring begeleid door de mentor.

De parodontoloog NVvP dient elk jaar een kwaliteitsverslag in bij het Consilium Parodontologicum. Elke 5 jaar wordt de parodontoloog NVvP onderworpen aan een visitatie en intercollegiale toetsing waarbij eveneens aan een aantal eisen met betrekking tot de omvang en kwaliteit van de patiëntenbehandeling, het nemen en geven van nascholing, en de praktijkinrichting en – organisatie moet worden voldaan om verlenging van de erkenning met 5 jaar te behalen.

Parodontoloog NVvP is een beschermde titel. Wie parodontologie uitoefent – zonder deze volledige titel- is dan ook geen parodontoloog NVvP en ondergaat geen kwaliteitscontrole zoals hierboven beschreven.

 

Taken en bevoegdheden

De parodontoloog NVvP ontvangt op verwijzing van een tandarts of mondhygiënist patiënten met parodontale problemen. Verwijzing door huisarts, specialist, diabeteszorg en verzekeraar komt eveneens voor.
De parodontoloog stelt de zorgvraag van de patiënt vast, neemt een uitgebreide tandheelkundige, medische en psychosociale anamnese af en voert het parodontaal,- en aanvullend onderzoek uit .
Na het stellen van de diagnose en het inschatten van de prognose stelt de parodontoloog NVvP een behandelingsplan op en bespreekt dit met de patiënt aan de hand van de verkregen onderzoekgegevens en algemene informatie over het ontstaan van parodontitis en de behandelingsmogelijkheden daarvan. De parodontoloog schrijft vervolgens een uitgebreid verslag aan de verwijzer voorzien van röntgenfoto’s en stuurt een kopie naar de patiënt.
De parodontoloog verwijst intern binnen de kliniek meestal voor non-chirurgische behandeling naar een van de mondhygiënisten. In specifieke gevallen voert de parodontoloog NVvP zelf deze behandeling uit. Is er slechts sprake van een oppervlakkige tandvleesontsteking, zoals bijvoorbeeld gingivitis, dan kan de behandeling aan een van onze preventieassistenten worden opgedragen.
De parodontoloog NVvP evalueert het resultaat van de non-chirurgische behandeling en voert indien nodig daaropvolgend de chirurgische parodontale behandeling uit. Deze chirurgische behandelingen kunnen zich richten op infectiebestrijding of op esthetische en functionele verbeteringen van de zachte en harde weefselen rondom de tanden en kiezen.


De parodontoloog verricht in de nazorgfase met enige regelmaat een evaluatieonderzoek om de parodontale gezondheid vast te stellen bij vooral die patiënten die ernstig gevorderde of agressieve parodontitis hebben (gehad) en stuurt op grond daarvan de mondhygiënist aan in de regelmatige terugkerende nazorgbehandelingen. De patiënt met een stabiel parodontium die desondanks de nazorgbehandeling bij ons wenst voort te zetten kan in de nazorg ook behandeld worden door de preventieassistent.
De parodontoloog voert op verzoek van een patiënt ook een second opinion uit. In dat geval kan de patiënt zowel met als zonder verwijsbrief een afspraak maken voor onderzoek bij de parodontoloog. De parodontoloog maakt ook in dit geval een verslag. De patiënt zal echter daaropvolgend slechts in behandeling genomen worden na overleg met zijn of haar behandelend tandarts.

 

Implantoloog 

De implantoloog NVOI is een tandarts die op grond van uitgebreide nascholing en intensieve praktijkervaring in het behandelen met implantaten en documentatie daarvan de erkenning heeft verkregen door het Consilium Implantologicum van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie. Tegenwoordig bestaat aan het Academisch Centrum Amsterdam, een 3 jarige Mastersopleiding die als basis dient voor de bovengenoemde erkenning.
De erkende Implantoloog NVOI dient zich elke 5 jaar te laten visiteren door het Consilium Implantologicum en dient daarbij te voldoen aan deels kwantitatieve, deels kwalitatieve eisen om verlenging te verkrijgen van de titel implantoloog NVOI.

Slechts de Implantoloog NVOI is onderworpen aan de hierboven genoemde kwaliteitscontrole.

 

Taken en bevoegdheden van de Implantoloog 

De implantoloog ontvangt op verwijzing van de tandarts patiënten voor implantaatbehandeling. Op grond van de zorgvraag, de tandheelkundige, medische en psychosociale anamnese, klinisch en röntgenologisch onderzoek stelt de implantoloog de mogelijkheden en de risicofactoren vast die bij de betreffende patiënt een rol zullen spelen bij de implantaatbehandeling.
De implantoloog bespreekt de mogelijkheden en de risico’s met de patiënt en bespreekt daarbij ook eventuele alternatieve behandelingsmogelijkheden. Op grond daarvan worden één of meerdere behandelingsalternatieven beschreven in een verslag aan de verwijzend tandarts. De patiënt ontvangt een kopie van dit verslag en kan indien gewenst met de eigen tandarts overleggen.
In de Parodontologische Kliniek Den Haag is de implantoloog tevens parodontoloog NVvP hetgeen voordelen biedt bij patiënten met en niet gezond parodontium dat eerst behandeld dient te worden.
Voor de zogenaamde suprastructuren, kronen, bruggen of prothesen op de implantaten werkt de implantoloog samen met een vaste teamprothetist. De teamprothestist voert in veel gevallen een onderzoek uit voorafgaande aan het plaatsen van het /de implanta(a)t(en). Na teamoverleg wordt het definitieve behandelingsplan en een begroting opgesteld voor de gehele behandeling, inclusief nazorg in het eerste jaar na plaatsen van het/de implanta(a)t(en)
In voorkomende gevallen kan de eigen tandarts, wanneer deze de kennis en kunde bezit, de taken van de teamprothetist uitvoeren.
De implantoloog voert na afronding van elke implantaatbehandeling een baseline-evaluatie uit .Deze dient als 0-meting waarmee de toekomstige situatie kan worden vergeleken. Vervolgens ontvangt de patiënt advies over de te volgen nazorg voor de implantaten en de overige tanden en kiezen om te trachten een duurzaam resultaat te bereiken.

 

De teamprothetist

De teamprothetist is een tandarts algemeen practicus met ruime nascholing en ervaring in het vervaardigen van kronen, bruggen en uitneembare voorzieningen op zowel implantaten als op eigen tanden en kiezen.
De teamprothetist adviseert de implantoloog van de Parodontologische Kliniek Den Haag en voert in vele gevallen mede op verwijzing van de eigen tandarts van onze patiënten restauratieve behandelingen uit.
Eens in de maand voeren de implantoloog en de teamprothetist multidisciplinaire consulten en overleg uit met oog op het opstellen van behandelplannen en het bespreken van de voortgang van behandelingen. Het overleg wordt gevoerd op basis van gegevens en documentatie verzameld in klinisch, radiologisch, functioneel, en microbiologisch onderzoek, ondersteund met kleurenfoto’s, gebitsmodellen en de gegevens van de reeds uitgevoerde behandeling.
De Klinische Coördinatrice van de Parodontologische Kliniek Den Haag verzorgt de verslaglegging van de multidisciplinaire consulten, de logistieke planning van informatie en behandeling alsmede de communicatie tussen behandelaars en de betreffende patiënten.

 

De mondhygiënist


Opleiding

Onze mondhygiënisten zijn allen gediplomeerd. De mondhygiënist van de Parodontologische Kliniek Den Haag volgt nascholing binnen en buiten de praktijk om kennis en kunde steeds te vergroten en in overeenstemming te brengen met geldende en nieuwe behandelprotocollen.
 

Taken en bevoegdheden

Onze mondhygiënisten zijn zodoende getraind om patiënten met ernstige parodontale en peri-implantaire problemen non-chirurgisch te behandelen in opdracht van en in samenwerking met de behandelend parodontoloog. De mondhygiënist verzorgt de zogenaamde initiële parodontale behandeling. Deze bestaat uit begeleiding van de mondhygiëne tot een optimaal niveau en het grondig reinigen van de worteloppervlakken van de gebitselementen boven en onder het tandvlees. Onze mondhygiënisten zijn bevoegd om lokale verdoving te geven om deze behandeling pijnloos te kunnen uitvoeren.
In opdracht van de parodontoloog neemt de mondhygiënist monsters af voor bacteriologisch onderzoek en verstrekt indien nodig in opdracht van de parodontioloog een recept voor een antibioticum ter ondersteuning van de behandeling.
De mondhygiënist begeleidt de patiënt in de weken na parodontale of peri-implantaire chirurgie tot een optimale mondhygiëne in de operatiegebieden en verzorgt het verwijderen van aanslag en tandplak .
De mondhygiënist verzorgt de periodieke parodontale nazorg consulten waarin de mondhygiëne van de patiënt wordt begeleid en bijgesteld, en de gebitselementen tandsteen en plakvrij worden gemaakt boven en onder het tandvlees.
De mondhygiënist kan een voedingsanamnese afnemen en kan adviezen geven en behandeling uitvoeren om cariës en erosie van de gebitelementen te voorkomen. Hieronder valt in voorkomende gevallen het aanbrengen of het voorschrijven van fluoride.
In opdracht van de parodontoloog kan de mondhygiënist bij uitbehandelde patiënten in nazorg een beknopt parodontaal onderzoek uitvoeren en voorleggen aan de behandelend parodontoloog.
De mondhygiënist kan in opdracht van de behandelend parodontoloog een röntgenfoto laten maken in een gebied waarin dit onderzoek noodzakelijk is gebleken voor het stellen van een diagnose.
 

Preventieassistenten

Opleiding

Onze preventiebassisten zijn allen KNMT- gediplomeerd na een in- en externe training en het slagen voor een externe examinatie. De preventieassistenten volgen in- en externe nascholing om kennis en kunde steeds te vergroten en in overeenstemming te brengen met geldende en nieuwe protocollen van behandeling. Alle preventieassistenten hebben na interne training eveneens een röntgen diploma behaald en staan in het KEW dossier geregistreerd als bevoegd.
 

Taken en bevoegdheden

De preventieassistenten hebben allen een combinatiebaan waarbij zij assistentie verlenen aan een of meerdere parodontologen en tevens zelfstandig in opdracht van de parodontologen behandelingen uitvoeren bij patiënten met oppervlakkige tandvleesontstekingen of bij uitbehandelde patiënten met een stabiel parodontium en/of peri-implantaire weefsels.
De preventieassistente maakt in opdracht van de parodontoloog röntgenfoto’s, voert fluoride behandelingen uit, verwijdert plak en tandsteen, begeleidt de mondhygiëne en verwijdert aanslag van de gebitselementen.

 

Tandartsassistenten

Opleiding

De tandartsassistenten van de Parodontologische Kliniek zijn deels gediplomeerd na externe opleiding, deels zijn zij intern opgeleid. De tandartsassistenten volgen in- en externe nascholing om kennis en kunde te vergroten op het gebied van de radiologie, de algehele tandheelkunde, EHBO bij medische noodsituaties, de parodontologie, de implantologie, praktijkhygiëne, regelgeving, communicatie, organisatie en vreemde talen. De tandartsassistenten hebben een externe röntgencursus gevolgd, hebben daarmee een diploma gehaald, zijn bekend met de regelgeving en zijn genoteerd als bevoegd in het KEW dossier.
 

Taken en bevoegdheden

De tandartsassistenten assisteren de parodontologen en de implantoloog bij consulten en chirurgische behandelingen en maken in opdracht van deze röntgenfoto’s, staan de patiënten te woord, verzorgen de instrumenten en materialen noodzakelijk voor de behandelingen, en verzorgen desinfectie, sterilisatie en overige hygiëne procedures volgens de richtlijnen van het RIVM.

 

Contact

Parodontologische Kliniek Den Haag
Koninginnegracht 56
2514 AE  Den Haag

Tel: 070-3615146
E-mail: info@paro-denhaag.nl

 

Telefonische bereikbaarheid
Maandag:
7:30 - 16:30
Dinsdag:
7:30 - 16:30
Woensdag:
7:30 - 16:30
Donderdag:
7:30 - 16:30
Vrijdag:
7:30 - 16:30
Zaterdag:
Gesloten
Zondag:
Gesloten
Wat kunt u verwachten bij een bezoek aan onze praktijk?

© 2020, Parodontologische Kliniek Den Haag | Alle rechten gereserveerd | Laatst gewijzigd augustus 2022